Deniz Taşıtları Atığı Ayrıştırma ve
Geri Kazanım Faaliyetleri

<

Şirketimiz söz konusu atıkları Tekirdağ İli Ergene İlçesi'nde bulunan deniz atıkları ayrıştırma işlemine tabi tutarak
solvent, atık yağ ve kalorifik değeri fuel oile eşdeğer olan atık elde edilmektedir.

Slider

Deniz Taşıtları Atığı Ayrıştırma ve Geri Kazanım Faaliyetleri

Ülkemizin 1990 yılında taraf olduğu “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslar arası Sözleşmesi (MARPOL 73/78)” ile deniz çevresinin kirlenmesinin önlenmesine yönelik kurallar getirilmiş olup; Sözleşmenin I, II, IV, V nolu eklerinde belirtilen ve gemilerin normal faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkları almak maksadıyla Liman Devletlerine atık alma tesisi bulundurma yükümlülüğü getirmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7-i maddesi ve 26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” belediyemize İstanbul Deniz Sınırları İçerisinde bir atık kabul tesisi kurması ve gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkları, gecikmeye neden olmayacak şekilde alınması zorunluluğu getirmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz konusu Yönetmelik çerçevesindeki yükümlülüğünü yerine getirmek için Haydarpaşa’da bir Atık Kabul ve Arıtma tesisi inşa ederek 08/09/2005 tarihinden itibaren deniz araçlarının atıklarını toplamaya başlamıştır. Bu kapsamda toplanan deniz atıkları Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi’nde fiziksel ön ayrıştırma işlemine tabi tutulduktan sonra ayrıştırma ve geri kazanımı işlemleri için şirketimize teslim edilmektedir.